Đăng Ký VPS

Hệ điều hành - Template:
Chọn thời gian sử dụng:
3 3 tháng (tặng 0 tháng)
150,000 đ / tháng
Tiết kiệm 0 đ
6 6 tháng (tặng 1 tháng)
150,000 đ / tháng
Tiết kiệm 150,000 đ
12 12 tháng (tặng 3 tháng)
150,000 đ / tháng
Tiết kiệm 450,000 đ
24 24 tháng (tặng 5 tháng)
150,000 đ / tháng
Tiết kiệm 750,000 đ
36 36 tháng (tặng 8 tháng)
150,000 đ / tháng
Tiết kiệm 1,200,000 đ
48 48 tháng (tặng 12 tháng)
150,000 đ / tháng
Tiết kiệm 1,800,000 đ
Yêu cầu hỗ trợ: