Đăng Ký Mới Email Server

Email doanh nghiệp 1

Dung lượng: 20 GB

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Mã hóa SSL:

Spam Assassin & Antivirus:

Catch all:

SPF / DKIM / DomainKeys:


Giá chỉ từ

50,000 đ/tháng

Email doanh nghiệp 2

Dung lượng: 50 GB

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Mã hóa SSL:

Spam Assassin & Antivirus:

Catch all:

SPF / DKIM / DomainKeys:


Giá chỉ từ

100,000 đ/tháng

Email doanh nghiệp 3

Dung lượng: 100 GB

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Mã hóa SSL:

Spam Assassin & Antivirus:

Catch all:

SPF / DKIM / DomainKeys:


Giá chỉ từ

180,000 đ/tháng

Email doanh nghiệp 4

Dung lượng: 200 GB

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Mã hóa SSL:

Spam Assassin & Antivirus:

Catch all:

SPF / DKIM / DomainKeys:


Giá chỉ từ

300,000 đ/tháng

Email doanh nghiệp 5

Dung lượng: 400 GB

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Mã hóa SSL:

Spam Assassin & Antivirus:

Catch all:

SPF / DKIM / DomainKeys:


Giá chỉ từ

450,000 đ/tháng

Email doanh nghiệp 6

Dung lượng: 800 GB

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Mã hóa SSL:

Spam Assassin & Antivirus:

Catch all:

SPF / DKIM / DomainKeys:


Giá chỉ từ

600,000 đ/tháng

Email doanh nghiệp 7

Dung lượng: 2T

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Mã hóa SSL:

Spam Assassin & Antivirus:

Catch all:

SPF / DKIM / DomainKeys:


Giá chỉ từ

750,000 đ/tháng